ETİK İLKELER VE YAYIN POLİTİKASI

Editör, Editör Yardımcıları ve Alan Editörlerinin Etik Sorumlulukları


 • Editörler, makalelerin yayınlanıp yayınlanmayacağına karar verirken, makalelerin özgün olmasına ve bilimsel literatüre katkı sağlamasına özen gösterir.
 • Editörler, makalelerle ilgili olumlu ya da olumsuz karar verirken, makalelerin özgün değeri, alana katkısı, araştırma yönteminin geçerli ve güvenirliği, anlatımın açıklığı ile derginin amaç ve kapsamını göz önünde tutarlar.
 • Alan editörleri, makaleler için uzmanlık alanlarını dikkate alarak hakem seçimi yaparlar ve hakemleri yansız ve bağımsız değerlendirme yapılması bakımından desteklerler.
 • Editör/Editör Yardımcıları, makalenin yansız değerlendirilmesi için alan editörleri, hakemler ve yazar(lar) arasında çıkar çatışması olup olmamasını göz önüne alırlar.

Hakemlerin Etik Sorumlulukları

Bu dergiye, yayın başvurusu yapılan makaleleri değerlendirecek hakemler aşağıda maddeler halinde sıralanmış olan etik sorumlulukları gözetmelidir:
 • Hakemler, değerlendirmeyi yansızlık ve gizlilik içinde yapmalıdır.
 • Hakemler, çıkar çatışması olduğunu anladıklarında, makaleyi değerlendirmeyi reddederek, editörlere bilgi vermelidir.
 • Hakemler, değerlendirmeyi akademik görgü kurallarına uygun biçimde, yapıcı bir dille yapmalı; hakaret ve düşmanlık içeren kişisel yorumlardan kaçınmalıdır.
 • Hakemler değerlendirmesini kabul ettikleri makaleyi süresi içinde değerlendirmelidirler.

Yazarların Etik Sorumlulukları

Bu dergiye, yayımlanmak üzere makale gönderen yazar(lar)ın uyması gereken etik sorumluluklar aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır:
 • Yazar(lar), başka yerde yayımladıkları ya da yayımlanmak üzere gönderdikleri bir makalesini göndermemelidir.
 • Yazar(lar), makale yazımı sırasında yararlandıkları kaynaklara etik ilkeler doğrultusunda doğru biçimde yollama (atıf) yapmalıdır.
 • Yayınlanma başvurusu yapılan makaleyle ilgili çıkar çatışması olan kişileri editörlere bildirmelidir.
 • Yazar(lar), makalelerinde sunulan deney veya anket çalışmalarına katılan kişilerin rızasının alındığını gösteren belgeyi sisteme yüklemelidir.
 • Yazar(lar), etik kurul kararı gerektiren çalışmalarında etik kurul onayı aldığını; etik kurul adı, karar tarihi ve sayısı aday makalenin ilk-son sayfasında ve yöntem bölümünde belirtmeli, etik kurul kararını gösteren belgeyi makalenin başvurusuyla birlikte sisteme yüklemelidir.

Yayın Politikası

 1. Türk Mühendislik Araştırmaları ve Eğitimi Dergisi, ilk sayısı 15 Haziran 2014 tarihinde basılan 21.Yüz Yılda Fen ve Teknik Dergisi’nin ikiye ayrılması sonucu ortaya çıkan, yılda iki sayı (Mayıs ve Kasım sayıları) halinde yayınlanan ulusal ve uluslararası hakemli bir dergidir.
 2. Dergide Türkçe ve İngilizce dillerinden herhangi biri ile yazılmış çalışmalar yayınlanır, ancak her iki dilde de özet bölümü bulunmalıdır.
 3. Makale özleri 200-250 kelime aralığında olmalı ve 5 anahtar kelime belirtilmelidir.
 4. Özgün araştırma makaleleri 15 sayfayı, derleme çalışmaları 20 sayfayı, kısa makale ve editöre mektup türü yayınlar ise 3 sayfayı geçmemelidir.
 5. Türk Mühendislik Araştırmaları ve Eğitimi Dergisi’ne gönderilen yazılar daha önce yayımlanmamış ve hali hazırda yayınlanmak üzere sunulmamış olmalıdır. Ancak, kongre, konferans, sempozyum ve çalıştaylarda tam metin olarak yayımlanmış çalışmalar, etkinlik adı, yeri ve tarihi belirtilmek kaydıyla genişletilmiş haliyle değerlendirmeye kabul edilebilir.
 6. Değerlendirme sürecinde olan ve yayınlanan eserlerin sorumluluğu tümüyle yazar(lar)a aittir.
 7. Dergide yayımlanması kabul edilen ve yayımlanan makalelerin, yazılı ve elektronik ortamda tüm yayın hakları Türk Mühendislik Araştırmaları ve Eğitimi Dergisi’ne aittir.
 8. Dergide yayımlanan çalışmalar için yazar(lar)a telif ödemesi yapılmamaktadır. Yayına kabul edilen veya yayımlanan makaleler ile ilgili olarak yazar veya yazarlar telif hakkını hiçbir prosedüre gerek kalmaksızın doğrudan Türk Mühendislik Araştırmaları ve Eğitimi Dergisi’ne devretmiş olurlar.
 9. Yayın yüklenirken, yazarlardan herhangi bir intihal engelleme programıyla tarama sonuçlarını da yüklemeleri istenir. Kaynaklar ve Ekler kısmı hariç tutularak yapılan taramada benzerlik oranı %20’yi geçmemelidir.
 10. Bu dergiye kaydedilen makaleler içerik bakımından uygun bulunması halinde en az 2 hakem tayin edilerek değerlendirmeye alınır.
 11. Makale değerlendirmeleri çift kör hakemlik sistemi uygulanarak yürütülür. Bu sebeple, değerlendirme süreci için Türk Mühendislik Araştırmaları ve Eğitimi Dergisi şablonuna uygun olarak hazırlanan makale dosyasında yazarın/yazarların ad ve kimlik bilgilerini işaret eden bir ibare bulunmamalıdır. Dosya adı yazar adı içermemeli ve dosya bilgilerinde yazar bilgisi olmamalıdır. Bununla birlikte, makale yüklenirken çalışmada bulunan yazar bilgileri eksiksiz olarak kayıt sistemine girilmeli ve telif hakkı devir formunda belirtilmelidir.
 12. Hakemlere gönderilen makalelerin 30 gün içerisinde değerlendirilmesi beklenir. Bu sürenin aşılması durumunda editör hakeme hatırlatma yaparak 10 gün ek süre verir. Bu sürenin de aşılması durumunda editör yeni hakem ataması yaparak eski hakemden isteği geri çeker.
 13. Değerlendirme süresi uygun hakem bulunması, atanması ve yeterli rapor sayısına ulaşma durumuna göre değişkenlik gösterir.
 14. Hakemlerden olumlu görüş alınan yazılar yayım sürecine alınır. Hakemlerden bir olumlu ve bir olumsuz rapor alınması halinde çalışma Dergi Editörlüğü tarafından uygun görülmesi halinde üçüncü bir hakeme gönderilir.
 15. Makale hakkında kabul-ret kararı editörler tarafından verilir. Hakem önerileri doğrultusunda yeterli görülmeyen makalelere geliştirilmesi hususunda majör(değerlendirme için yeniden gönder) ya da minör(düzeltme gerekli) revizyon kararı verilir. İstenilen seviyeye ulaşmayan ve bilimsel açıdan yeterli görülmeyen makaleler reddedilir.
 16. Mizanpaj çalışması sırasında yazar (lar)a kontrol ve düzeltme amaçlı yapılan gönderilere belirtilen sürelerde cevap vermek durumundadır. Belirtilen sürelerde cevap vermeyen yazar(lar)ın makaleleri bir sonraki sayıda değerlendirilmek üzere ertelenebilir.
 17. Değerlendirme süreci tamamlanan makaleler gönderiliş tarihi itibariyle sıralanır ve derginin ilgili sayısında yayımlanır. Yayına kabul edilen makaleler için yazara/lara istemesi halinde yayına kabul yazısı gönderilir.
 18. Yayınlanmak için gönderilen makalelerden herhangi bir değerlendirme ve başvuru ücreti alınmaz. Dergi tamamen açık erişimli olup, tüm masrafları Türk-Eğitim Sen tarafından karşılanmaktadır.

YAZIM KURALLARI

Yazarlar için LaTex ve MS Word ortamında hazırlanan şablonlar web sayfamızda mevcuttur.